Kontaktujte nás
Domů Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním internetových stránek

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním internetových stránek

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK

V tomto dokumentu jsou uvedeny podrobné informace o tomto zpracování, zejména na základě, jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

A. Správce
Společnost ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 143781 (dále jen „my“), zpracovává jako správce prostřednictvím svých webových stránek osobní údaje.

B. Jaké osobní údaje zpracováváme?
Prostřednictvím webových stránek zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

  • identifikační a kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefon,
  • informace o Vašem zařízení, zejména údaje o IP adrese a údaje ukládané prostřednictvím tzv. cookies, je-li jejich ukládání povoleno,
  • informace o používání webových stránek, jako jsou například přihlášení na akce a informace z kontaktních formulářů.

C. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
Prostřednictvím webových stránek zpracováváme osobní údaje pro různé účely a na základě různých právních titulů. Podrobnosti o jednotlivých účelech jsou uvedeny v této kapitole.

C.1 Informování o našich aktivitách, novinkách a akcích
Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o používání webových stránek zpracováváme na základě Vašeho souhlasu k propagaci našich aktivit, seminářů a jiných akcí a dále také k informování o novinkách, které se týkají ROWAN LEGAL anebo dalších projektů, na kterých se podílíme.

Zasílání informačních a propagačních sdělení, která Vám jsou zasílána elektronicky prostřednictvím e-mailu, můžete kdykoliv zrušit a jejich další zasílání zakázat, a to přes odkaz uvedený v každém takto zaslaném sdělení. V takovém případě Vám již nebudou tato sdělení nadále zasílána.

C.2 Vyřizování žádostí a požadavků
Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o používání webových stránek zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na vyřízení Vašeho požadavku či žádosti, kterou nám zašlete zejména prostřednictvím kontaktního formuláře.

V případě, že Váš požadavek nebo žádost směřuje k uzavření smlouvy, zpracováváme výše uvedené údaje na základě kroků vedoucích k uzavření takové smlouvy.

C.3 Zajištění provozu a správného fungování našeho webu

Na našem webu používáme nezbytné cookies, které slouží k zajištění jeho základních funkcí jako navigace na stránkách a uložení Vašich voleb, mimo jiné i ohledně cookies. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies, a proto k jejich ukládání a čtení nepotřebujeme Váš souhlas. Získané osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění funkčnosti našeho webu.

C.4  Hodnocení návštěvnosti webu a tvorba statistik a evidencí
Pokud nám k tomu udělíte souhlas, zpracováváme informace o Vašem zařízení a informace o používání webových stránek za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, a to na základě Vašeho souhlasu.

Na našich webových stránkách používáme pro měření návštěvnosti Google Analytics. Tento nástroj nám slouží k tvorbě statistik o návštěvách našich webových stránek. Díky tomu můžeme analyzovat používání našich webových stránek a aplikací a optimalizovat je pro vyšší výkon a snazší používání. Více informací: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

C.5 Propagace našich činností

S Vaším souhlasem na našich webových stránkách používáme také marketingové cookies, které používáme za účelem propagace nás a našeho webu. Díky údajům o Vašem chování na webových stránkách získaným pomocí těchto cookies můžeme zobrazované nabídky přizpůsobit pro Vás na míru. Údaje o Vašem chování na webových stránkách také předáváme reklamním a sociálním sítím, aby se vám naše nabídky na míru mohly zobrazit i na webových stránkách třetích stran a sociálních sítích.

Na našich webových stránkách používáme pro marketingové účely Facebook, LinkedIn, Instagram a YouTube.

Marketingové služby společnosti Meta Platforms nám umožňují poskytovat Vám personalizované reklamy na všech webových stránkách, které tyto marketingové služby využívají. U nás reklamy sice nezobrazujeme, ale používáme tyto služby pro efektivní cílení reklamy na jiných stránkách. Dále tyto služby používáme pro měření návštěvnosti našich stránek a aplikací a pro vyhodnocování úspěšnosti marketingu a optimalizaci jeho ceny, výkonu a zaměření na relevantní okruh adresátů. Více zde:

Více informací zde: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/.

C.6 Poskytování dodatečných funkcí na našem webu

Pomocí těchto cookies Vám jsme schopni na základě Vašeho souhlasu nebo na základě výslovného požádaní poskytovat dodatečné funkce webových stránek jako je vkládání videa z platformy YouTube do webových stránek. Vložením videa a jeho přehráním dochází k předávání dat a přizpůsobení chování přehrávače YouTube. Více informací zde: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/.

Osobní údaje uchováváme po dobu nejdéle 13 měsíců, resp. v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.

  1. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
    Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předávány dalším osobám v pozici zpracovatelů. Těmito osobami mohou být zejména provozovatelé služeb nástrojů sloužících tvorbě statistik a evidencí, marketingových nástrojů a nástrojů pro poskytování dodatečných funkcí.

Výše uvedené údaje můžeme dále předat dalším správcům v případě, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí), a v případě, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

V některých případech mohou být osobní údaje předávány i do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Tyto země mohou mít odlišné právní předpisy a standardy týkající se ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání se však uskutečňuje pouze na základě standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adrese https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914, které se příjemce ve třetí zemi zavázal vedle dalších opatření dodržovat, nebo na základě jiných opatření zajišťujících odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Stejně jako máme my svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva také Vy. Mezi tato práva patří:

E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

E.1 Právo odvolat souhlas se zpracováním
Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas udělený prostřednictvím cookie lišty můžete kdykoliv odvolat pomocí tlačítka v rohu obrazovky.

E.2 Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

E.3 Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

E.4 Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
a) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali.
b) Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme.
c) Ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:
a) splnění naší právní povinnosti;
b) účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; nebo
c) určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

E.5 Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Zpracování osobních údajů musíme omezit, jestliže:
a) popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
b) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo
d) vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

E.6 Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které vedeme v listinné podobě.

E.7 Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

E.8 Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

F. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

E-mail: osobniudaje@rowan.legal
Doručovací adresa: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4

Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.rowan.legal.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal