Kontaktujte nás
Domů Správce stavby: Klíčový subjekt standardizovaných FIDIC smluv

Správce stavby: Klíčový subjekt standardizovaných FIDIC smluv

10. 11. 2023Zdroj: epravo.cz
Autoři: JUDr. Lukáš Sommer, JUDr. Ondřej Brožek, Mgr. Jan Bořuta, Mgr. Bc. Čestmír Sekanina
Datum vydání: 11. 10. 2023

V minulém článku s názvem „Využití FIDIC smluv v ČR“ jsme se seznámili s FIDIC smlouvami a s jejich aplikační praxí v českém právním prostředí. V dnešním pokračování se zaměříme na klíčový subjekt standardizovaných smluv FIDIC, který hraje významnou roli v průběhu celého stavebního procesu. Tímto subjektem je správce stavby.

Správce stavby je klíčovou osobou v rámci realizace stavebních projektů, které jsou řízeny smlouvami FIDIC. Správce stavby má na starosti správu projektu, dozor nad kvalitou, náklady a časem, řešení změn stavby jakožto díla, nároků ze strany zhotovitele, sporů a komunikaci s dodavatelem a dalšími zúčastněnými subjekty. Ze samotného postavení správce stavby, které vyplývá ze smluv FIDIC vyplývá, že tento má být kompetentní, nezávislý a spravedlivý vůči všem stranám smlouvy. Jeho proaktivní přístup může pomoci ke zdárné realizaci díla tak, aby bylo dokončeno včas, za sjednanou či relevantní cenu a ke spokojenosti obou stran smlouvy, tedy jak objednatele, tak zhotovitele.

V tomto článku blíže představíme práva a povinnosti správce stavby, aspekty odpovědnosti při výkonu správce stavby, obecné výhody a nevýhody využití tohoto subjektu a s tím spojená doporučení pro postupy v rámci správy stavebních projektů podle FIDIC smluv.

Institut správce stavby ve smlouvách FIDIC

Správa zakázky může být realizována vícero způsoby, přičemž vedle správy zakázky zástupcem objednatele (employer’s representation) nebo manažerem realizace (construction manager) je třetím a zároveň nejrozšířenějším způsobem správy zakázky právě správce stavby (the Engineer). Tuto pozici předvídají standardní FIDIC smlouvy, a to konkrétně Red Book a Yellow Book. V ostatních FIDIC smlouvách není institut správce stavby využíván. Např. v tzv. Green Book, jeho roli nahrazuje právě již výše zmíněný zástupce objednatele (employer’s representation).

Správcem stavby je podle FIDIC smluv „osoba jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce Správce stavby pro účely Smlouvy“. Toto pravidlo má svoji logiku, protože správce stavby je zajištěn, pracuje na náklad objednatele a je objednateli odpovědný ze své činnosti. Správcem stavby může být podle uvedené věty fyzická i právnická osoba. V praxi bývá zvykem, že objednatel jmenuje většinou obchodní společnost, ve které je sdruženo několik konzultačních inženýrů nebo projektantů.[2] Z této skupiny musí být vždy jmenován konkrétní zástupce.

V české právní praxi není bohužel překvapující, že objednatel jmenuje správcem stavby některého ze svých podřízených subjektů, kterým je například zaměstnanec objednatele. Tato praxe je podle našeho názoru minimálně nešťastná, protože může omezovat správce stavby v plnění svých povinností, resp. může omezovat spektrum činností, ke kterým je správce stavby dle FIDIC smluvních podmínek oprávněn a zejména povinen. Správce stavby je ze své podstaty důležitým článkem při řízení rizik v rámci provádění díla. Jak jsme zmínili již v úvodu článku, tak správce stavby musí být do určité míry nezávislý. Správce stavby tak není zástupcem objednatele, protože součástí jeho funkce je i aspekt nestranné mediace, péče o udržení vyváženosti smluvního vztahu mezi oběma stranami smlouvy o dílo a prevence sporů ze smlouvy o dílo. Správce stavby tak bude v určitých chvílích nucen rozhodovat např. o nároku zhotovitele (claimu) k prodloužení doby nebo o dodatečné platbě, o kterém nemůže rozhodnout automaticky ve prospěch objednatele. Bude-li pak správce stavby přímým podřízeným subjektem objednatele, může být vystaven tlaku ze strany objednatele a například svého zaměstnavatele v jedné osobě.

Postavení správce stavby vyplývá z uzavřené smlouvy mezi objednatelem a správcem stavby. Tato smlouva popisuje povinnosti správce stavby vedle či nad rámec povinností vymezených v jednotlivých vzorech smluvních podmínek FIDIC. I pro tuto smlouvu mezi objednatelem a správcem stavby byla vytvořena vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem, která je označována jako tzv. White Book. Podle této vzorové smlouvy má správce stavby, jakožto odborný konzultant, pravomoc při výkonu funkce správce stavby jednat jménem objednatele v rozsahu stanoveném v samotné smlouvě o dílo. Pří výkonu činnosti správce stavby musí tento subjekt jednat spravedlivě a na základě svého nezávislého odborného úsudku, s řádnou odbornou péčí, znalostí, schopností a pečlivostí.

Je časté, že se objednatel snaží omezit práva správce stavby v samotné smlouvě, v důsledku čehož je např. rozhodnutí správce stavby podmíněno schválením objednatele[3], což správce stavby staví do pozice zástupce objednatele bez dostatku pravomocí pro výkon funkce předpokládané smluvními podmínkami FIDIC. Omezení pravomocí správce stavby v rámci zvláštních podmínek FIDIC je minimálně na samotné hranici pravidel nestrannosti a nezávislosti správce stavby. Naproti tomu je však vždy na zhotoviteli, zda v mezích své smluvní svobody, a za předem stanovených podmínek, smlouvu o dílo uzavře. To platí tím spíše, kdy se jedná právě o smluvní vztahy B2B nebo B2G. Pro příklad si lze ad absurdum představit, že správce stavby bude dle smlouvy o výkonu správce stavby sankcionován za výkon zcela běžných pravomocí dle smluv FIDIC (např. rozhodnutí o claimu v neprospěch objednatele). V daném případě by tak nebylo pochyb o porušení povinnosti správce stavby jednat spravedlivě a s řádnou péčí.

Vedle správce stavby dále na stavbě působí i další osoby definovaných rolí. Jedná se zejména o technický dozor investora (stavebníka), jako osobu jmenovanou stavebníkem (objednatelem) oprávněnou k vybraným činnostem ve výstavbě dle stavebního zákona. Technický dozor investora (stavebníka) provádí technickou kontrolu kvality díla podle platných norem a předpisů. Oproti správci stavby nemá technický dozor investora pravomoc rozhodovat o nárocích zhotovitele. Správce stavby je odlišný i od autorského dozoru projektanta. Autorský dozor projektanta je taktéž osobou jmenovanou stavebníkem (objednatelem). Hlavní náplní jeho práce je kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. Ani autorský dozor projektanta nemá pravomoc rozhodovat o jakýchkoliv nárocích zhotovitele. Správce stavby taktéž nelze zaměňovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Koordinátor BOZP je osoba jmenovaná zadavatelem stavby (objednatelem) k provádění koordinace BOZP na staveništi. Koordinátorem BOZP může být pouze odborně způsobilá osoba podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Koordinátor BOZP má za úkol zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a při plnění svých povinností musí jednat zcela nestranně. Nemá pravomoc zasahovat do plnění projekčních, technologických, technických nebo jiných činností. Právě tyto oblasti jsou v pravomoci technického dozoru investora. Samotná kumulace několika funkcí výše uvedených dalších osob podílejících se na stavebním procesu není sice zákonem nikterak zakázána, avšak ze samotného praktického hlediska a z pohledu samotné podstaty úkolů a činností těchto osob, je na místě kumulaci jejich funkcí nedoporučit. Shora uvedené se týká zejména funkcí koordinátora BOZP a technického dozoru investora (stavebníka), kdy rozsah a náplň jejich zájmů a úkolů je zcela rozdílný. Z preventivních důvodů lze tak doporučit, aby z důvodu rozdílných zájmů, úkolů, kompetencí či odpovědnosti vykonávaly činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru investora (stavebníka) rozdílné osoby. Postavení osob technického dozoru investora, koordinátora BOZP a správce stavby bývá v praxi řešeno tak, že činnost správce stavby je zabezpečena vybranou společností, v rámci které zastává jedna osoba činnost správce stavby a další osoby činnosti technického dozoru investora, koordinátora BOZP a dalších odborníků dle specifik daného díla.

Celý článek si můžete přečíst zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal